top of page

Encyklopédia nerezu

Antikorové ocele sú chrómové zliatiny so železom, obsahujúce 12 – 30 % chrómu, až 30 % niklu alebo do 24 % mangánu pri určitom množstve molybdénu, kremíka, medi, titánu, nióbu, dusíka a podobne (v množstve najviac niekoľko percent). Chróm zaisťuje pasivitu týchto zliatin a je preto rozhodujúcim prvkom pre dosiahnutie odolnosti voči korózii. Nerezové ocele sú v niektorých prostrediach náchylné k miestnym druhom korózie (bodová, štrbinová, medzikryštálová, korózne praskanie). Tie však môžu byť vylúčené vhodným výberom ocele pre dané podmienky. Aj keď chróm, nikel, mangán a ďalšie zliatinové prvky sú v antikorových oceliach v pomerne veľkom množstve, je základným prvkom stále železo a jeho zliatina s uhlíkom, tzn. oceľ. Nerezové ocele rozdeľujeme podľa ich chemického zloženia a štruktúry do týchto základných skupín:

• austenitické,

• feritické,

• martenzitické (kaliteľné),

• austeniticko – feritické (duplexné),

• superzliatiny.

 

AUSTENITICKÉ OCELE

Majú zo všetkých základných tried najvyššiu koróznu odolnosť, ktorú je možné ešte zvyšovať pridaním molybdénu a medi. Významnou vlastnosťou je ťažnosť a húževnatosť. Za účelom získania rôznych vlastností sa základné zloženie upravuje pridaním ďalších prvkov s cieľom zvýšenia: • celkovej koróznej odolnosti (chróm, molybdén, meď, kremík, nikel) • kvality mechanických vlastností (dusík) • obrobiteľnosti (síra, selén, fosfor, olovo, meď) • odolnosti proti praskavosti zvarov (mangán) • odolnosti proti bodovej a štrbinovej korózii (molybdén, kremík dusík) • odolnosť proti koróznemu praskaniu (obmedzenie obsahu fosforu, arzénu, antimónu) • pevnosti pri tečení (molybdén, titán, niób, bór) • žiaruvzdornosti (chróm, hliník, kremík, nikel)

 

FERITICKÉ OCELE

Sú magnetické a dostatočne ťažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje ich koróznu odolnosť, ktorá je v oxidačných prostrediach vyššia než u martenzitických ocelí. Používajú sa v chemickom priemysle, v prostredí kyseliny dusičnej, v doprave, vzduchotechnike, architektúre. V niektorých priemyselných atmosférach však nevyhovujú. Nevhodné sú vo zvarovaných konštrukciách.

 

MARTENZITICKÉ OCELE

Korózna odolnosť je nízka. Môžu nájsť použitie v styku s kyselinou dusičnou, boritou, octovou, benzoovou, olejovou, pikrovou, s uhličitanmi, s dusičnanmi a s lúhmi. So stúpajúcou teplotou však ich odolnosť klesá. Odolnosť voči atmosférickej korózii je dostatočná len vo veľmi čistom ovzduší.

 

AUSTENITICKO-FERITICKÉ (DUPLEXNÉ) OCELE

Sú odvodené od klasických austenitických ocelí, vďaka vysokému obsahu chrómu a molybdénu majú výbornú odolnosť voči puklinám a korózii. Mikroštruktúra duplexu poskytuje vysokú odolnosť v lome voči korózii pod tlakom, voči námahovej korózii a erózii. Zvárateľnosť duplexných ocelí je dobrá. SUPER ZLIATINY Niklové kovové zliatiny vyvinuté pre prácu pri vysokých prevádzkových teplotách, s vysokou odolnosťou voči mechanickej námahe, s vysokou korozovzdornou odolnosťou a s nízkym koeficientom dilatácie.

členění
Jakost

Akosť

AISI 301 Antikorový pružný materiál používaný v teplotnom intervale do 300 °C. Použitie: materiál s vysokou pevnosťou, vhodné pre automobilový priemysel, pružiny, pružinové náradie.

AISI 303 Austenická chrómniklová oceľ, veľmi dobre opracovateľná, legovaná sírou, čo umožňuje spracovanie na automatoch. Zhoršené mechanické vlastnosti a znížená odolnosť voči korózii (vyšší obsah síry), hodnoty sú však lepšie ako pri materiáli

AISI 430 F, zodpovedajú materiálu AISI 430. Materiál nevhodný na opracovanie za studena a zváranie (pri zváraní tečie). Táto akosť je dodávaná iba v tyčiach. Použitie: Vhodný na výrobu matíc, skrutiek, fitingov, na výrobu rotačných dielov, obrábaných na automatoch, ak je požadovaná lepšia odolnosť proti korózii ako u materiálu AISI 430.

AISI 304 Austenická chromniklová oceľ je najpoužívanejším druhom antikorového materiálu s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii, tvárnosťou za studena a zvárateľnosťou. Odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám, slabým organickým a anorganickým kyselinám. Po zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii i bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Schválená pre teplotné namáhanie do 300 °C, pri vyšších pracovných teplotách by sa mala používať titanom stabilizovaná oceľ.

AISI 321. Dobre leštiteľná a tvárna hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Pri obrábaní je potrebné z dôvodu sklonu k spevňovaniu pracovať s ostrými nástrojmi z vysoko legovanej rýchloreznej oceli, tvrdokovu alebo karbidových zliatin. Zvárateľnosť oblúkom pri použití všetkých metód zvárania je dobrá, nevhodná na zváranie plameňom. Použitie: V strojárenskom a nukleárnom priemysle, v architektúre, v dopravných zariadeniach, v potravinárskom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri stavbe chemických prístrojov a motorových vozidiel, výrobe chirurgických nástrojov, sanitárnych zariadení, predmetov a prístrojov pre domácnosť a umeleckých predmetov.

AISI 304L Austenická, chrómniklová oceľ so zvýšenou odolnosťou proti medzikryštalickej korózii (extrémne nízky obsah uhlíka). Plechy nad hrúbku 6 mm, aj keď boli zvárané pri menej výhodných podmienkach, nemusia byť dodatočne upravované. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a dobre tvarovateľný za studena. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Použitie: podobné ako u materiálu AISI 304, možnosť spracovania za studena je však lepšia.

AISI 304 PS/DDQ Antikorový materiál vhodný na hlboké ťahanie. Špeciálne tvárne vlastnosti sú dosiahnuté ľahkou modifikáciou v chemickom zložení a tepelnom spracovaní vo fáze valcovania. Použitie: riady, umývadlá, drezy.

AISI 309/310 Žiaruvzdorné antikorové materiály s vysokým obsahom chrómu a niklu. Použitie: žiaruvzdorné zariadenia s teplotami až do 1150 °C.

AISI 316 Austenická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ so zvýšenou odolnosťou proti korózii (zvýšený obsah molybdénu). Po zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii i bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Je schválená pre teplotné namáhanie do 300 °C. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a opracovateľný hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Použitie: Všade tam, kde sú konštrukčné diely, prístroje a nástroje s požadovanou strednou pevnosťou vystavené pôsobeniu vody, vodnej pary a vlhkosti vzduchu, v strojárenskom priemysle, pri stavbe turbín, čerpadiel, pri výrobe armatúr, predmetov a prístrojov pre domácnosť, športového náradia, lekárskych a chirurgických prístrojov a pod.

AISI 316L Austenická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, s obsahom uhlíka do 0,03 %, vysokoodolná proti kyselinám a korózii, s miernym sklonom k jamkovej korózii v roztokoch s obsahom chlóru. Oceľ je veľmi dobre zvárateľná, bez potreby dodatočnej tepelnej úpravy po zváraní, s vysokou odolnosťou proti medzikryštalickej korózii, leštiteľná až do zrkadlového lesku a mimoriadne dobre tvárna (ohýbanie, zakružovanie, hlboké ťahanie, lisovanie a pod.). Použitie: Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním (prítomnosť chloridov), pri výrobe zariadení na úpravu teplej vody a konštrukčných dielov, ktoré prichádzajú do styku s morskou vodou.

AISI 316Ti Austenická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, stabilizovaná prísadou titánu. Vyššia odolnosť voči kyselinám, vyššia medza klzu a pevnosti, nevzniká riziko hlbokej miestnej korózie (prísada molybdénu). Po zváraní hrubších rozmerov nie je potrebná žiadna tepelná úprava (stabilizácia titánom). Nie je možné dosiahnuť vysoký lesk (prísada titánu). Tvárnosť hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním je dobrá. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Zvárateľnosť elektrickým oblúkom pri použití všetkých metód zvárania je dobrá. Nie je možné zvárať plameňom. Použitie: Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s požadovanou odolnosťou voči halogénom a neoxidujúcim kyselinám. Vyššia medza klzu v ťahu prináša výhody pri mechanicky viac namáhaných konštrukciách (stavebníctvo). Typickým príkladom použitia sú technológie na výrobu buničiny, viskózovej striže, textilu, farbív, hnojiva, plastov a pohonných hmôt, fotografický a farmaceutický priemysel, petrolejársky priemysel.

AISI 321 Austenická chrómniklová oceľ, stabilizovaná prísadou titánu, po zváraní odolná proti medzikryštalickej korózii bez dodatočnej tepelnej úpravy aj pri zváraní hrubších rozmerov. Pre tlakové nádoby je použiteľná do teploty 400 °C, ako oceľ odolnú proti okujeniu ju možno použiť do 800 °C. Prísada titanu neumožňuje vyleštiť oceľ do vysokého lesku. Tvárnosť hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním je dobrá. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Pri použití všetkých metód zvárania je zvárateľnosť elektrickým oblúkom dobrá. Nie je možné zvárať plameňom. Použitie: Chemická odolnosť obdobne ako u materiálu AISI 304, podobná možnosť využitia, ak nie je potrebný vysoký lesk. Vhodná na konštrukcie s hrúbkou materiálu väčšou ako 6 mm, ktoré nemôžu byť po zváraní tepelne upravené. Vyššia medza klzu v ťahu prináša výhody pri mechanicky viac namáhaných prístrojoch, konštrukčných dielcoch a spojovacích prvkoch. Používa sa vo všetkých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu.

AISI 409 Podobný materiálu AISI 430 s prísadou titánu, odolnejší voči agresívnemu prostrediu. Použitie: Vložky do komínov.

AISI 410, 420, 420F Antikorový materiál, kaliteľný s narastajúcim obsahom uhlíka, po kalení je možné dosiahnuť vyššiu tvrdosť. Použitie: na súčiastky s vyššou pevnosťou, pružiny, piesty, skrutky a nože.

AISI 430 Feritická 17 % chrómová oceľ s dobrou odolnosťou proti korózii, veľmi dobrou leštiteľnosťou, hlbokorozťažnosťou a ohýbateľnosťou. Pri zváraní pri teplotách pod 20 °C má sklony ku krehnutiu. Obrobiteľnosť je porovnateľná s legovanými cementačnými oceľami. Rovnako ako u ostatných mäkkých materiálov je potrebné počítať s horším odvodom triesok. Pri hrúbkach plechu nad 3 mm sa tvárnenie za studena zlepší, ak sa materiál i nástroj ohrejú na 100 – 300 °C. Aj keď je materiál zvárateľný, v oblasti zvaru sa objavuje zkrehnutie a zníženie odolnosti proti korózii. Použitie: Veľmi rôznorodé, vďaka odolnosti voči vode, vodnej pare a vlhkosti, slabým kyselinám a liehom vhodná pri výrobe elektrospotrebičov pre domácnosť, v pohostinstve, pri výrobe potravín a nápojov, v architektúre, pri výrobe nábytku, v lekárskej technike, v chemickom priemysle atď. Vyznačuje sa pomerne dobrou odolnosťou voči korózii a dobrou spracovateľnosťou.

AISI 430 F Zušľachtiteľná antikorová automatová oceľ, so 17 % obsahom chrómu a s prísadou molybdénu, legovaná sírou (zlepšenie obrobiteľnosti), nevhodná k spracovaniu za studena a k zváraniu. Znížená odolnosť voči korózii a ťažnosti (vysoký obsah síry). Použitie: na výrobu rotačných dielcov na automatoch bez zvýšených požiadaviek na odolnosť proti korózii.

AISI 439 – 441 Feritická chrómová oceľ s obsahom Cr 16 – 18 % a stabilizačnými prvkami Ti alebo Nb. Vylepšené vlastnosti oproti A430. Dobrá zvárateľnosť a opracovateľnosť. Vyššia odolnosť voči korózií. Použitie: uplatnenie ako materiál A430. V niektorých aplikáciách náhrada za A304 (design, nábytkársky sektor...).

AISI 904L Super-austenitická oceľ dostala svoje pomenovanie podľa vysokej odolnosti voči korózií vo veľmi agresívnom prostredí. Materiál s nízkym obsahom uhlíka, vysokým obsahom molybdénu (4,5 – 5 %) a chrómu (20 – 21 %), vynikajúca odolnosť voči medzipriestorovej korózií aj za prítomnosti chlóru. Meď 1,2 – 1,8 % a Ni 25 % garantujú dobrú odolnosť voči korózií pod namáhaním. Použitie: v papierenskom, chemickom priemysle, výroba kyseliny sírovej, fosforečnej, výroba hnojív.

Duplex Austeniticko-feritická oceľ - označovaná spoločným názvom Duplex, a to z dôvodu koexistencie dvoch fáz: fázy austenitického typu a fázy feritického typu, ich obsah chrómu sa pohybuje v rozmedzí 18 – 26 % a niklu 4,5 – 6,5 %. Mikrokryštalická austeniticko-feritická štruktúra, ktorá dodáva materiálu vysokú odolnosť na pitting. Použitie: výmenníky tepla, nádrže a nádoby na kvapaliny s vysokým obsahom chlóru, odsoľovacie nádrže, chladiarenské zariadenia s morskou vodou, výroba PVC, hnojív, cisterny na kyseliny, priemysel off-shore ropy a plynu.

Niklové superzliatiny Vychádzajúce z austenitickej štruktúry, ktorá predstavuje lepšie rozmiestnenie atómov schopné garantovať vysokú mechanickú odolnosť aj pri vysokých frakciách teploty liatia. Zliatiny tohto typu si udržiavajú vysokú povrchovú fyzikálno-chemickú stabilitu, vynikajúcu odolnosť voči korózií a dlhú prevádzkovú životnosť. Použitie: letectvo, kozmonautika, nukleárna, tepelná energetika, chemické zariadenia, petrochemické zariadenia, lodný priemysel.

Rozmery

Mechanické vlastnosti

Nerezové_materiály_mechanické_vlastnost
Machenické

Zloženie materiálov

Složení nerez materiálů
Zloženie

Druhy plechov

Nerezové_antikorové_plechy_popis.png
Druhy plechů
Nerezové_antikorové_plechy_rozmery_Ita

Druhy rúr

Nerezové_antikorové_trubky.png
Trubky
Kotva 1
Nerezové_antikorové_plechy_rozmery_Ita
bottom of page